523423

Sortija en Oro Blanco y Oro Amarillo 18 kltes. 750 mlm. (27 diamantes 0,08 kltes.)

Ring in White Gold and Yellow Gold 18 kltes. 750 mlm. (27 diamonds 0.08 kltes.)

Descripción

Sortija en Oro Blanco y Oro Amarillo 18 kltes. 750 mlm. (27 diamantes 0,08 kltes.)

Ring in White Gold and Yellow Gold 18 kltes. 750 mlm. (27 diamonds 0.08 kltes.)